• Speerpuntkreek 15 | 2241 MS Wassenaar

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice.

1.2 Opdrachtgever: Persoon (hondenbezitter) die het overeenkomstformulier en de algemene voorwaarden heeft ondertekend.

1.3 Overeenkomstformulier: Schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

1.4 De uitlaathond: De hond waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich altijd het recht de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 De uitlaathond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (met name met de andere honden in de ‘uitlaatgroep’) en mensen.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich altijd het recht voor om de uitlaathond op grond van atypisch en/of probleemgevend gedrag te weigeren.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De uitlaathond dient met de cocktailenting te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken (Informeer bij uw dierenarts).

3.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. Loopse teven komen niet in aanmerking voor de uitlaatservice.

3.3 Opdrachtgever, indien niet direct bereikbaar, machtigt opdrachtnemer om in geval van ongevallen, ziekte e.d. de hond op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, zo nodig medische handelingen te verrichten en/of medicijnen voor te schrijven en toe te (laten) dienen.

3.4 Reuen moeten gecastreerd zijn om in de groep mee te mogen.

Artikel 4 – Sleutelbeheer

4.1 Opdrachtgever kan indien gewenst een sleutel bij opdrachtnemer in beheer geven.

4.2 Sleutels welke bij opdrachtnemer in beheer zijn gegeven worden voorzien van een code (geen adres) en opgeborgen in een afsluitbare sleutelkluis.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomst- en inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet of onvolledig (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

5.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

5.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en).
Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatdienst onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

5.5 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor zijn/haar hond.

5.6 Opdrachtgever wordt, indien nodig, door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

5.7 M.b.t. de uitlaatservice dient de opdrachtgever een uitlaatdienst bij verhindering minstens 48 uur voor het uitlaten via sms of e-mail af te zeggen . Indien een afzegging niet tijdig plaatsvindt wordt het normaal geldende tarief onverminderd in rekening gebracht.

5.8 Bij het opzeggen van de uitlaatservice dient opdrachtgever dit minimaal 4 weken van te voren schriftelijk in de dienen. Bij opzegging binnen 4 weken, worden er nog 4 weken onverminderd in rekening gebracht.

5.9 Wanneer de opdrachtgever in de zomervakantie langer dan 4 weken weg is met zijn hond, wordt 50% van elke wandeling na 4 weken doorgerekend.

5.10 M.b.t. de opvang dient de opdrachtgever bij annulering dit minimaal 4 weken van te voren telefonisch af te zeggen. Wanneer de logee periode binnen 4 weken voor aankomst wordt geannuleerd, wordt er 50% van het gehele bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken voor aankomst, wordt het gehele bedrag onverminderd in rekening gebracht.

5.11 M.b.t. de opvang dient de opdrachtgever de hond op afgesproken tijd te brengen en op te halen, tenzij anders nadrukkelijk besproken is.

5.12 Op zon- en feestdagen worden er geen logeerhonden opgehaald of thuis gebracht. Uw hond kan de dag ervoor of erna naar huis.

Artikel 6 – Rechten en plichten opdrachtnemer

6.1 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid m.b.t. de uitlaatservice maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de dienst van opdrachtnemer. Uitlaten op zaterdag, zondag en/of feestdagen is slechts bij uitzondering mogelijk. Op deze dagen gelden hogere tarieven.

6.2 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het welzijn van de hond.

6.3 Opdrachtnemer behoudt zich altijd het recht voor om de opdracht stop te zetten, wanneer deze van mening dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de hond te weigeren.

6.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitlaatdienst tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, ziekte e.d.

6.7 Op de volgende dagen zijn geen wandelingen; Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e & 2e Paasdag, Koningsdag, bevrijdingsdag (5mei, elk jaar), Hemelvaartsdag, 1e & 2e Pinksterdag, 1e & 2e Kerstdag.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1 Eigenaar van de hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en immateriële schade die zijn/haar hond toebrengt aan anderen of aan de eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 – Betalingen

8.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
8.2 Het verschuldigde bedrag dient wekelijks vooraf te worden voldaan.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) niet bij machte is om de uitlaatdienst te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan, zo spoedig mogelijk, in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

9.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding altijd beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
9.3 De eigenaar van de hond moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de hond van de eigenaar volwaardig meeverzekerd is. (Zie ook 6.1)

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.
10.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.